تاریخ دسترسی: //
عنوان فرید شفیع نوری در اعتصاب غذای نیویورک (آهنگ آریاناز) / ویدئوی مستند
خالق اثر نامعلوم
رویداد آغاز اعتصاب غذای سه روزه ی ایرانیان در مقابل سازمان ملل و شهرهای مختلف جهان
منبع یوتیوب