تاریخ دسترسی: //
عنوان اعتصاب غذا برای ایران در مقابل سازمان ملل / ویدئوی مستند
خالق اثر بی بی سی
رویداد آغاز اعتصاب غذای سه روزه ی ایرانیان در مقابل سازمان ملل و شهرهای مختلف جهان
منبع یوتیوب