تاریخ دسترسی: 90/09/20
عنوان دکتر / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز