تاریخ دسترسی: //
عنوان زهرا رهنورد در بهشت زهرا / عکس
خالق اثر نامعلوم
رویداد سرکوب سوگواران در مراسم چهلم ندا آقا سلطان و شهدای جنبش سبز در بهشت زهرا
منبع نیویورک تایمز