تاریخ دسترسی: //
عنوان تنفیذ احمدی نژاد توسط خامنه ای / ویدئوی مستند
خالق اثر نامعلوم
رویداد تنفیذ احمدی نژاد به ریاست جمهوری توسط خامنه ای
منبع یوتیوب