تاریخ دسترسی: //
عنوان نامعلوم / عکس
خالق اثر نامعلوم
رویداد تنفیذ احمدی نژاد به ریاست جمهوری توسط خامنه ای
منبع برداشت