تاریخ دسترسی: //
عنوان بابا جون تنفیذم کن / کاریکاتور
خالق اثر نیک آهنگ کوثر
رویداد تنفیذ احمدی نژاد به ریاست جمهوری توسط خامنه ای
منبع پایان شب