تاریخ دسترسی: //
عنوان فراخوان تظاهرات در بازار تهران / ویدئوی مستند
خالق اثر دموکراسی برای ایران
رویداد اعلام روز «خرید سبز» و تشنج در بازار تهران و اطراف آن
منبع یوتیوب