تاریخ دسترسی: //
عنوان نامعلوم / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر نامعلوم
رویداد انتشار عکس های باحجاب مجید توکلی توسط رسانه های دولتی
منبع فیسبوک