تاریخ دسترسی: //
عنوان دولت بین تظاهرکنندگان ساندیس و کیک پخش می کند / ویدئوی مستند
خالق اثر نامعلوم
رویداد تظاهرات سازمان یافته حکومتی در حمایت از رهبری
منبع یوتیوب