تاریخ دسترسی: //
عنوان نامعلوم / عکس
خالق اثر امیر هاشم دهقانی
رویداد تظاهرات سازمان یافته حکومتی در حمایت از رهبری
منبع مقاومت ملی