تاریخ دسترسی: //
عنوان نامعلوم / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر نامعلوم
رویداد تظاهرات سازمان یافته حکومتی در حمایت از رهبری
منبع مقاومت ملی