تاریخ دسترسی: //
عنوان حضور چند میلیونی جیره خواران رژیم دجال / ویدئوی مستند
خالق اثر نامعلوم
رویداد تظاهرات سازمان یافته حکومتی در حمایت از رهبری
منبع یوتیوب