تاریخ دسترسی: //
عنوان سالگرد 9 دی / عکس
خالق اثر نامعلوم
رویداد تظاهرات سازمان یافته حکومتی در حمایت از رهبری
منبع نقد مطبوعات