تاریخ دسترسی: //
عنوان نامعلوم / عکس
خالق اثر روح الله وحدتی
رویداد تظاهرات سازمان یافته حکومتی در حمایت از رهبری
منبع نسیم دلفان