تاریخ دسترسی: //
عنوان آریا آرام نژاد را آزاد کنید / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر نامعلوم
رویداد دستگیری آریا آرام نژاد
منبع جنبش سبز بابل