تاریخ دسترسی: //
عنوان جعفر را آزاد کنید / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر نامعلوم
رویداد بازداشت جعفر پناهی و محمد رسول اف
منبع پارادیگماس