تاریخ دسترسی: //
عنوان مجید توکلی چگونه دستگیر شد؟ / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر آزادی بیان ایران
رویداد انتشار عکس های باحجاب مجید توکلی توسط رسانه های دولتی
منبع یوتیوب