تاریخ دسترسی: 89/08/20
عنوان تی شرت «آزادی» / لباس و مد
خالق اثر ناشناس
منبع زَزِل