تاریخ دسترسی: 89/08/05
عنوان تی شرت «آزادی» / لباس و مد
خالق اثر ناشناس
منبع زَزِل