تاریخ دسترسی: 89/11/28
عنوان تی شرت «آزادی در ایران» / لباس و مد
خالق اثر ناشناس
منبع سبز سبزم