تاریخ دسترسی: 90/08/16
عنوان اسفند 89 / نقاشی دیجیتال
خالق اثر سهیل توکلی
رویداد اعتراضات جنبش سبز به کشتار 25 بهمن
منبع یوتیوب