تاریخ دسترسی: 89/12/14
عنوان 25 بهمن / نقاشی دیجیتال
خالق اثر سهیل توکلی
رویداد تظاهرات کشوری در حمایت از قیام مردم مصر و تونس
منبع یوتیوب