تاریخ دسترسی: 90/03/12
عنوان زندگی در لذت / نقاشی دیجیتال
خالق اثر سهیل توکلی
منبع یوتیوب