تاریخ دسترسی: 90/09/09
عنوان چمر، رقص عزا / نقاشی دیجیتال
خالق اثر سهیل توکلی
رویداد اعدام فرزاد کمانگر و چند زندانی سیاسی دیگر
منبع یوتیوب