تاریخ دسترسی: 90/09/09
عنوان نامعلوم / ویدئوی مستند
خالق اثر ناشناس
رویداد راه پیمایی میلیونی سبزها از انقلاب تا آزادی
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز