تاریخ دسترسی: 89/10/07
عنوان نامعلوم / ویدئوی مستند
خالق اثر ناشناس
رویداد تجمعات در اطراف مسجد قبای تهران
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز