تاریخ دسترسی: 90/09/12
عنوان نامعلوم / ویدئوی مستند
خالق اثر ناشناس
رویداد شهادت امیر جوادی فر در کهریزک
منبع کانال آزاد مردم ایران