تاریخ دسترسی: 89/07/23
عنوان نامعلوم / ویدئوی مستند
خالق اثر ناشناس
رویداد تنفیذ احمدی نژاد به ریاست جمهوری توسط خامنه ای
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز