تاریخ دسترسی: 89/09/10
عنوان نامعلوم / ویدئوی مستند
خالق اثر ناشناس
رویداد روز قدس سبز
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز