تاریخ دسترسی: 90/04/17
عنوان نامعلوم / ویدئوی مستند
خالق اثر ناشناس
رویداد اعتراض به حضور احمدی نژاد در نیویورک و تظاهرات سبزهای مقیم خارج
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز