تاریخ دسترسی: 89/09/22
عنوان نامعلوم / ویدئوی مستند
خالق اثر ناشناس
رویداد سال نو و نام گذاری سال 1389 با عنوان «سال صبر و استقامت» توسط میرحسین موسوی
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز