تاریخ دسترسی: 90/10/28
عنوان نامعلوم / ویدئوی مستند
خالق اثر ناشناس
رویداد شروع اعتراضات نسبت به خشک شدن دریاچه ی ارومیه
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز