تاریخ دسترسی: 89/08/11
عنوان پیکسل «فریاد ایران» / لوازم تزئینی
خالق اثر ناشناس
منبع زَزِل