تاریخ دسترسی: 89/12/17
عنوان روزهای سبز / فیلم بلند
خالق اثر حنا مخملباف
منبع فورشیرد