تاریخ دسترسی: 89/07/19
عنوان آن خس و خاشاک تویی / ترانه
خالق اثر ناشناس
منبع ترانه های سبز

آن خس و خاشاک تویی

پست‌تر از خاک تویی

شور من‌ام، نور من‌ام

عاشق رنجور من‌ام

زور تویی، کور تویی

هاله‌ی بی‌نور تویی

دلیر بی‌باک من‌ام

مالک این خاک من‌ام