تاریخ دسترسی: 89/10/29
عنوان رزم مشترک / ترانه
خالق اثر برزین آذرمهر
رویداد جشن پیروزی احمدی نژاد و خطاب کردن مردم با عنوان «خس و خاشاک»/ آغازجنبش شبانه ی شعارالله اکبر
منبع ترانه های سبز

همراه شو عزیز/همراه شو عزیز

تنها نمان به درد/کین درد مشترک

هرگز جدا جدا/درمان نمی­شود

دشوار زندگی/هرگز برای ما

دشوار زندگی/هرگز برای ما

بی رزم مشترک/آسان نمی­شود

تنها نمان به درد/همراه شو عزیز

همرا شو/همراه شو

همراه شو عزیز

همراه شو عزیز

تنها نمان به درد/کین درد مشترک

هرگز جداجدا/درمان نمی­شود