تاریخ دسترسی: 90/06/28
عنوان خون بازی / ترانه
خالق اثر روزبه بمانی
منبع ترانه های سبز

آخرین سنگر سکوته 

حق ما گرفتنی نیست

آسمونشم بگیرید 

این پرنده مردنی نیست

آخرین سنگر سکوته 

خیلی حرف­ها گفتنی نیست

ای برادرهای خونی 

این برادری تنی نیست

موج دست­های منو تو 

دست دریا رو گرفته

عکس تو با سرمه­ی خون 

چشم دنیارو گرفته

ما که از آوار و ترکش 

همه رو به جون خریدیم

تو بگو همسنگر من 

ما تقاص چی رو میدیم

آخرین سنگر سکوته 

حق ما گرفتنی نیست

آسمونشم بگیرید 

این پرنده مردنی نیست

 

آخرین سنگر سکوته 

خیلی حرف­ها گفتنی نیست

ای برادرهای خونی 

این برادری تنی نیست