تاریخ دسترسی: 90/11/05
عنوان آقا نگه دار / ترانه
خالق اثر کیوسک
منبع ترانه های سبز

پشت خط قرمز

زیر خط فقر

سر یه دو راهی گیر کردم

یه ور جنگ و قحطی یه ور بدبختی

نه میتونم برم نه برگردم

دهقان فداکار در به در و بیکار

نگفتی علم بهتر بود یا ثروت

علم بنده ی پوله

پول تو دست زوره

دنیا با پول و زور می گرده

آقا نگه دار نگه دار

آقا نگه دار من همین جا پیاده میشم

داداش نگه دار نگه دار

من همین جا پیاده میشم

 

ناطق پیش از دستور

سخنران پر شور

ناجی وضع اقتصادی

مشکلات ما اینه

تبرج و چکمه

طرح امنیت اجتماعی

فساد توی ده

فحشا توی شهر

فساد مالی و اداری

صحبت از فساد شد حرف از فحشاست

آقای رییس از عمت خبر نداری

آقا نگه دار نگه دار

آقا نگه دار من همین جا پیاده میشم

داداش نگه دار نگه دار

بیشتر از این مزاحم نمیشم

 

مافیای فوتبال

مافیای نفتی

مافیای موسیقی و شکر

یه لطفی به ما کن خفه شدیم رفت

این رایحه خوش خدمتت رو بگیر اون ور تر

مشارکت مدنی شد تنبیه بدنی

فکر کردیم وضع بهتر میشه ولی اشتباه کردم

سازندگی رو خریدن و عدالت رو فروختن

آخرش اصلاحات رو اصلاح کردن

آقا نگه دار نگه دار

آقا نگه دار من همین جا پیاده میشم

داداش نگه دار نگه دار

من همی جا پیاده میشم

آقا نگه دار نگه دار

آقا نگه دار من همین جا پیاده میشم

داداش نگه دار نگه دار

بیشتر از این مزاحم شما نمیشم