تاریخ دسترسی: 90/06/05
عنوان پیکسل «ایران را آزاد کنید» / لوازم تزئینی
خالق اثر ناشناس
منبع زَزِل