تاریخ دسترسی: 90/03/02
عنوان انتخاب / کاریکاتور
خالق اثر مانا نیستانی
رویداد قبل از انتخابات
منبع رادیو زمانه