تاریخ دسترسی: 89/10/19
عنوان پیکسل «ایران را آزاد کنید» / لوازم تزئینی
خالق اثر ناشناس
منبع زَزِل