تاریخ دسترسی: 90/10/06
عنوان مرگ دریاچه / کاریکاتور
خالق اثر مانا نیستانی
رویداد شروع اعتراضات نسبت به خشک شدن دریاچه ی ارومیه
منبع رادیو زمانه