تاریخ دسترسی: 90/09/10
عنوان بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست / موسیقی
خالق اثر همای
منبع نامعلوم