تاریخ دسترسی: 90/05/14
عنوان مرغ سحر / موسیقی
خالق اثر محمدرضا شجریان
منبع نامعلوم