تاریخ دسترسی: 90/09/09
عنوان همراه شو عزیز / موسیقی
خالق اثر محمدرضا شجریان
منبع نامعلوم