تاریخ دسترسی: 89/08/23
عنوان ای شادی آزادی / موسیقی
خالق اثر محمدرضا شجریان
منبع نامعلوم