تاریخ دسترسی: 89/09/21
عنوان وقتی خدا خوابه / موسیقی
خالق اثر شاهین نجفی
رویداد تجمعات در اطراف مسجد قبای تهران
منبع نامعلوم