تاریخ دسترسی: 90/11/05
عنوان برای صانع ژاله / موسیقی
خالق اثر شاهین نجفی
رویداد تظاهرات کشوری در حمایت از قیام مردم مصر و تونس
منبع نامعلوم