تاریخ دسترسی: 89/10/28
عنوان روزگار سخت / موسیقی
خالق اثر ارتعاش
منبع نامعلوم